KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ 2018-2019

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TH TÂN LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 126 /KH-THTL

 

                     Tân Lập, ngày 22 tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và công tác học sinh  năm học 2018 – 2019

(Kèm theo Công văn số 634/PGD&ĐT ngày  19/10/2018 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu)

 

Căn cứ công văn số 634/PGD&ĐT ngày 19/10/2018  của Phòng GDĐ Mộc Châu về hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng, học sinh năm học 2018-2019;

Căn cứ vào điều kiện và yêu cầu thực tế nhà trường, trường Tiểu học Tân Lập xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và công tác học sinh học năm học 2018-2019 như sau:

  1. Phương hướng, nhiệm vụ
  2. Mục tiêu, định hướng

– Giữ vững ổn định tình hình chính tri, tư tưởng trong CB, GV, NV và học sinh toàn trường góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của nhà trường; tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng xã hội, ý thức trách nhiệm công dân; phát triển các năng lực, phẩm chất cần thiết đáp ứng  công cuộc đổi mới đất nước;

– Giáo dục học sinh giàu lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc; có tinh thần cộng đồng, lý tưởng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc; Có sức khỏe, tri thức, kĩ năng sống, chấp hành pháp luật, có ý thức vươn lên trong học tập và các lĩnh vực khác của đời sống.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

– Triển khai học tập và thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng các cấp (tỉnh, huyện, xã); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 29-NQ/TW; Chỉ thị 16/CT-TTg  ngày 18/6/2018 Thủ tướng CP …

– Thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống , ý thức chấp hành pháp luật…

– Hỗ trợ cho học sinh học tập, rèn luyện; các hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, nghề nghiệp;  các chế độ, chính sách đối với học sinh theo qui định; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn thể ….

  1. Biện pháp thực hiện
  2. Công tác Tư tưởng – Văn hoá

– Tăng cường giáo dục, tuyên truyền thông tin đúng, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành giáo dục.

– Chỉ đạo thực hiện CT 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCT; CT 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của CP; KH 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của Bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. KH 333-KH/SGDĐT ngày 19/03/2018 của Sở GD ĐT/ Phòng GD ĐT về giúp đỡ HS khó khăn; KH 772/KH-SGDĐT ngày 11/6/2018 của Sở GDĐT/Phòng GDĐT về nguyện dạy bù đắp kiến thức cho HS …

– Thực hiện chuyên đề năm 2018:  ”xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019;

– Đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn, Đội trong trường học;

– Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HS trên môi trường mạng đến năm 2020”.

– Kịp thời nắm bắt tình hình CTTT trong HS; hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, đoàn thể, gia đình

– Tiếp cận cập nhật, khai thác thông tin trên cổng thông tin của Bộ, tài khoản Facebook của Vụ GDTT&CTHSSV

  1. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

– Triển khai QĐ 1501/QĐ-TTg  của CP phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”: Các nhiệm vụ giải pháp của ngành GD theo QĐ 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/ 2016 của Bộ; thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục;  thực hiện kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học; tổ chức hiệu quả Lễ tri ân, Lễ đón học sinh đầu cấp, Lễ chào cờ …; các hoạt động ngoại khóa; công tác Đoàn, Đội trong các nhà trường.

–   Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện qui định quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo qui định.

– Thực hiện QĐ 4591/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) ngành GD; Chương trình phối giai đoạn 2016-2020 giữa ngành GD và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016; Chương trình số 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30/8/2018).

– Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống theo TT 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ.

– Triển khai CT 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp NT-GĐ-XH.

– Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020”

– Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần.

  1. Công tác quản lý học sinh

– Triển khai thực hiện NĐ 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; QĐ 5886/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2017 của Bộ về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2017-2021.

– Triển khai cuộc thi “Giao thông học đường”; triển khai bộ tài liệu giáo dục “Văn hóa giao thông” cho học sinh phổ thông.

– Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH …

– Triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học theo QĐ  705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của CP và KH thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ GDĐT.

– Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh các chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/2016/NĐ-CP của CP.

– Thực hiện mặc đồng phục, lễ phục của học sinh TT 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009, CT 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014

– Triển khai QĐ 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của CP; TTLT 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về XD gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

– Thực hiện TTLT 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ GD ĐT về công tác y tế trường học; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật bảo hiểm y tế; TTLT 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế …

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG (Phụ lục kèm theo)

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, các tổ chuyên môn, căn cứ vào Kế hoạch này triển khai, quán triệt tới tất cả giáo viên, cán bộ  nhân viên, học sinh thực hiện.

– Báo cáo đột  xuất, báo cáo định kì về công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các cấp quản lý theo đúng quy định

 

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT;

– Ban Giám hiệu;

– Các tổ chuyên môn;

– Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;

– Lưu: VT.

·

HIỆU TRƯỞNG

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

Công tác Chính trị tư tưởng, năm học 2018 2019

(Kèm theo Kế hoạch  số 126 /KH- THTL ngày 22 tháng 10 năm 2018

của Trường Tiểu học Tân Lập.)

Tháng Nội dung công việc Nội dung điều chỉnh Đơn vị thực hiện (trường/tổ/đoàn thể/cá nhân)
9 – Triển khai học tập NQ các cấp; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường trong năm học.

– Đăng ký đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

– Giáo viên chủ nhiệm

 

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS

10 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Giáo dục lý tưởng đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các buổi ngoại khóa gắn với chủ điểm Kính yêu mẹ và cô. Tuyên truyền phổ biến GDPL

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Liên Đội; đ/c Tường Bằng.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

11 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Giáo dục lý tưởng đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các buỏi ngoại khóa gắn với chủ điểm biết ơn thầy cô; trong các tiết học

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên

– Liên Đội; thông qua các tiết học của GV.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

12 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Giáo dục lý tưởng đạo đức cho học sinh thông qua các buỏi ngoại khóa gắn với chủ điểm Uống nước nhớ nguồn.

– Hỗ trợ HS có HCKK

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Liên Đội.

 

 

 

1 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Sơ kết nêu gương điển hình tiên tiến trong việc học tập rèn luyện lý tưởng đạo đức lối sống của mỗi cá nhân.

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Nhà trường

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

2 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Giáo dục các kỹ năng trong việc phòng chống các tai nạn thương tích (an toàn GT, sử dụng chất cháy nổ..)

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– GVCN lớp.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

3 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo dục lý tưởng đạo đức cho học sinh thông qua các buỏi ngoại khóa gắn với chủ điểm Đoàn TNCSHCM.

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Liên đội.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

4 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Giáo dục các kỹ năng trong việc phòng chống các tai nạn thương tích (phòng chống đuối nước…..)

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Liên đội.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

5 – Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổng kết nêu gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng lý tưởng đâọ đức lối sống của mỗi cá nhân

– Hỗ trợ HS có HCKK

 

  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Nhà trường.

 

 

– Cán bộ, giáo viên.

 

 

 

Dowload KH. doc